• โทร : 02-232-1789
  • sgfinfo@sgfcap.com

สินเชื่อจำนองและขายฝากอสังหาริมทรัพย์รายย่อย

ให้บริการสินเชื่อกับลูกค้ารายย่อย โดยลูกค้านำอสังหาริมทรัพย์ นำมาเป็นหลักประกันขอกู้เงินด้วยสัญญาจำนองหรือขายฝาก โดยจะให้สินเชื่อประมาณไม่เกินครึ่งหนึ่งของราคาตลาดของมูลค่าหลักประกัน


สินเชื่อรายย่อยเพื่อประกอบอาชีพ (Nano Finance)

เป็นการให้เงินกู้ที่พอเหมาะในการนำไปประกอบอาชีพธุรกิจ ทั้งการผลิตสินค้าและบริการ ให้ผู้ประกอบการรายย่อยที่ต้องการเงินกู้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ได้ง่าย อย่างเป็นระบบ ผ่านสถาบันการเงินที่ได้รับอนุญาตประกอบการจากธนาคารแห่งประเทศไทย (บริษัทเริ่มเปิดให้บริการสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2559)

สินเชื่อแฟคตอริ่ง

เน้นให้บริการลูกค้าขนาดเล็ก ขนาดกลาง (SME.) ที่มีลูกหนี้เป็นหน่วยราชการ, รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนรายใหญ่ที่เชื่อถือได้และสามารถโอนสิทธิการรับเงินได้ มีการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ของหนี้ได้อย่างชัดเจน

ซื้อหนี้และบริหารหนี้เสีย

ด้วยการจัดตั้งบริษัทบริหารสินทรัพย์ (บบส.) ซื้อหนี้เสียจากสถาบันการเงินมาบริหาร

อัตราค่าธรรมเนียมและค่าบริการ รายละเอียด
ตารางค่าธรรมเนียมและค่าบริการสำหรับสินเชื่อเช่าซื้อ
ตารางค่าธรรมเนียม-สินเชื่อจำนำทะเบียน
ตารางค่าธรรมเนียมสินเชื่อบุคคล
ตารางค่าธรรมเนียมนาโนไฟแนนซ์
ตารางค่าธรรมเนียมและค่าบริการสสำหรับสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ใหม่